Home กิจกรรมโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ปี 2555

1 พฤษภาคม 2555 งานบายศรีสู่ขวัญ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ทำบุญประจำปีโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
10-11 พฤษภาคม 2555
11 กุมภาพันธ์ 2555 Big Cleanning Day
12 สิงหาคม 2555 วันแม่แห่งชาติ
14 มีนาคม 2555 ประชุมประจำเดือน พร้อมรับประกาศนียบัตร จากงา
14 มีนาคม 2555 การติดตาม ผลการดำเนินงาน พัฒนาเครือข่ายทารกแร
20 กรกฏาคม 2555 นายวิเชียร ชวลิต ตัวแทนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญ
20-มีนาคม-2012 ประชุมวิชาการ องค์กรแพทย์
20-มีนาคม-2555 วัน อสม. แห่งชาติ
21 พฤษภาคม 2555 อบรมการฟื้นคืนชีพ รุ่นที่ 1
21-24 พฤษภาคม 2555 อบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
23 ตุลาคม 2555 วันปิยะมหาราช
23-24 กุมภาพันธ์ 2555 โครงการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา
23-ตุลาคม-2554 วันปิยะมหาราช
25 พฤษภาคม 2555 โครงการตรวจตาผู้ป่วยเบาหวาน
29 มีนาคม 2555 การประชุมเชิงปฎิบัติการ (ทักษะการเจรจาต่อรองใ
31 พฤษภาคม 2555 ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่
4 - 5 เมษายน 2555 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
5 ธันวามหาราช 2554
Page:
1
  • 1
    ?page=1
  • 2
    ?page=2
Previous Next